Villkor för att få ersättning

För att vara aktuell för ersättning från en
a-kassa måste du uppfylla ett antal grundvillkor.

För att få rätt till grundersättning behöver du:

  • Uppfylla arbetsvillkoret
  • Uppfylla allmänna villkoret

För att få rätt till ersättning som baseras på din tidigare inkomst, behöver du utöver ovanstående två villkor även:

  • Uppfylla medlemsvillkoret

Du kan läsa mer om ersättningens storlek här

Arbetsvillkoret

Just nu gäller tillfälliga regler avseende arbetsvillkoret. Du kan läsa mer om dessa här.

Du måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst sex månader eller arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande månader, dock minst 50 timmar per månad. Detta ska vara uppfyllt inom en kvalifikationstid om 12 månader före arbetslösheten.

Allmänna villkoret 

Det allmänna villkoret innebär att du ska

  • vara anmäld hos Arbetsförmedlingen
  • vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande

Med aktivt arbetssökande menas att du i samråd med Arbetsförmedlingen tar fram en handlingsplan där det framgår vad du behöver göra för att hitta ett nytt arbete. Du rapporterar löpande till Arbetsförmedlingen vad du har gjort utifrån planen.

Medlemsvillkoret

För att uppfylla medlemsvillkoret måste du ha varit medlem i någon a-kassa under 12 sammanhängande månader.

Arbetsvillkoret måste vara uppfyllt under medlemstiden för att du ska ha rätt till ersättning som baseras på tidigare inkomst.