Tre grundregler

För att vara aktuell för arbetslöshetsersättning måste du uppfylla några villkor.

För att få rätt till grundersättning behöver du uppfylla

  • Grundvillkoret
  • Arbetsvillkoret

För att få rätt till ersättning som baseras på din tidigare inkomst, behöver du utöver ovanstående två villkor även uppfylla

  • Medlemsvillkoret

Du kan läsa mer om ersättningens storlek här.

Grundvillkoret 

Det innebär att du ska

  • vara anmäld hos Arbetsförmedlingen
  • vara aktivt arbetssökande
  • vara arbetsför och oförhindrad att arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar i veckan
  • vara beredd att ta alla lämpliga arbeten
  • i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande

Med aktivt arbetssökande menas att du i samråd med Arbetsförmedlingen tar fram en handlingsplan där det framgår vad du behöver göra för att hitta ett nytt arbete. Du rapporterar varje månad till Arbetsförmedlingen vad du har gjort utifrån planen, så kallad aktivitetsrapportering.

Arbetsvillkoret

Just nu gäller tillfälliga regler avseende arbetsvillkoret. Du kan läsa mer om dessa här.

De senaste tolv månaderna före arbetslösheten måste du ha

  • arbetat minst 80 timmar per månad i minst sex månader eller
  • arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader, dock minst 50 timmar per månad.

Arbetsvillkoret måste vara uppfyllt under medlemstiden för att du ska ha rätt till ersättning som baseras på tidigare inkomst.

Medlemsvillkoret

För att uppfylla medlemsvillkoret måste du ha varit medlem i någon a-kassa under tolv sammanhängande månader. Har du varit medlem i en a-kassa kortare tid eller inte alls, kan du vara berättigad till grundersättning.