Avgångsvederlag

Får du ekonomisk kompensation utöver din uppsägningslön, räknas det oftast som ett avgångsvederlag. Ladda upp avtalet om ersättning via Mina sidor så kan vi ge ett tydligare besked om vad som gäller för dig.

  • Regleras oftast i en skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.
  • Vad kompensationen kallas saknar betydelse för om den ska räknas som ett avgångsvederlag eller inte.
  • Tid med avgångsvederlag jämställs med arbete. Därför har man inte rätt till arbetslöshetsersättning under tid med avgångsvederlag.
  • Du kan ha rätt till arbetslöshetsersättning efter att tiden med avgångsvederlag har tagit slut, dock behöver vi göra en beräkning när tidigast du kan ansöka om ersättning.

Avgångsvederlag kan även omfatta annan ersättning som utgår efter att anställningen har upphört. Nedan några exempel.

Vad räknas som avgångsvederlag

Ersättning från Trygghetsrådet

Ersättning från Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen eller Omställningsfonden räknas inte som avgångsvederlag.

Ekonomiskt stöd för omställning

Ersättning för att yrkesväxla eller använda en outplacementkonsult räknas inte som en del av avgångsvederlaget.

Pensions- eller kapitalkontoinsättning

Engångsinsättning till en tjänstepensionsfond eller på ett kapitalkonto räknas i normalfallet som ett avgångsvederlag.

Skadestånd

Ekonomiska skadestånd som ersätter ekonomisk skada, till exempel utebliven lön, räknas som avgångsvederlag.

Ideella skadestånd, där arbetsgivaren kan ha ansetts brutit mot lagen om anställningsskydd eller turordningsregler och som tillkommit genom avgörande i domstol eller i central förhandling, räknas vanligen inte som avgångsvederlag.

Egen uppsägning

Om du säger upp dig från din anställning och får ekonomisk kompensation, kommer vi att behöva utreda om du haft giltiga skäl till att lämna din anställning och om den ekonomiska kompensation du träffat en överenskommelse om är ett avgångsvederlag.

Slutreglering av semesterdagar

Semesterdagar som du inte tagit ut innan din anställnings upphörande, men som betalas ut i samband med att anställningen avslutas, räknas inte som avgångsvederlag.

Stanna-kvar-bonus och retentionsavtal

Stanna-kvar-bonus och retentionsavtal brukar tecknas mellan anställda och arbetsgivare om en verksamhet ska avvecklas. Syftet är att genom ekonomisk ersättning få de anställda att stanna kvar fram tills verksamheten avslutats.

Båda ersättningarna räknas vanligtvis som avgångsvederlag.

Bonusutbetalning

Bonus som du tjänat in eller som genererats under din anställningstid, men som utbetalas först efter att anställningen upphör, påverkar vanligtvis inte din rätt till arbetslöshetsersättning

Beräkning av tid med avgångsvederlag

Tid med avgångsvederlag kan beräknas på två sätt. Det som är mest fördelaktigt för dig kommer att väljas.

  • Att avgångsvederlaget delas med den senaste avtalade månadslönen.
  • Att avgångsvederlaget delas med den genomsnittliga månadslönen under den 12-månadersperiod som föregår anställningens upphörande.

Arbete under tid med avgångsvederlag

Om du har arbetat eller fått föräldraförmån utbetalad från Försäkringskassan under tid med avgångsvederlag, kan vi sammanlägga lön/förmån med avgångsvederlaget vid beräkningen av den genomsnittliga inkomsten per dag.