Avgångsvederlag

Om ekonomisk kompensation utgår utöver din uppsägningslön när din anställning avslutas, räknas det oftast som ett avgångsvederlag i arbetslöshetsförsäkringen.

Om avgångsvederlag.

  • Regleras oftast i en skriftlig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.
  • Vad den ekonomiska kompensationen kallas saknar betydelse för om den ska räknas som ett avgångsvederlag eller inte.
  • Tid med avgångsvederlag jämställs med tid med förvärvsarbete, vilket innebär att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning för tid som du får avgångsvederlag utbetalad för.
  • Du kan ha rätt till arbetslöshetsersättning efter att tiden med avgångsvederlag har tagit slut.

Avgångsvederlaget kan även omfatta annan ersättning som utgår efter att anställningen har upphört. Nedan några exempel och hur vi ser på dem.

Vad räknas som avgångsvederlag

Ersättning från Trygghetsrådet

Ersättning från Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen eller Omställningsfonden räknas inte som avgångsvederlag.

Ekonomiskt stöd för omställning

Ersättning för att yrkesväxla eller använda en outplacementkonsult räknas inte som en del av avgångsvederlaget och påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan.

Pensions- eller kapitalkontoinsättning

Engångsinsättning till en tjänstepensionsfond eller en engångsinsättning på ett kapitalkonto räknas i normalfallet som ett avgångsvederlag.

Skadestånd

Ekonomiska skadestånd som ersätter ekonomisk skada, till exempel utebliven lön, räknas som avgångsvederlag.

Ideella skadestånd, där arbetsgivaren kan ha ansetts brutit mot lagen om anställningsskydd eller turordningsregler och som tillkommit genom avgörande i domstol eller i central förhandling, räknas vanligen inte som avgångsvederlag.

Egen uppsägning

Om du säger upp dig från din anställning och får ekonomisk kompensation, kommer vi att behöva utreda om du haft giltiga skäl till att lämna din anställning och om den ekonomiska kompensation du träffat en överenskommelse om är ett avgångsvederlag.

Läs mer om egen uppsägning och avstängning här.

Slutreglering av semesterdagar

Semesterdagar som du inte tagit ut innan din anställnings upphörande, men som betalas ut i samband med att anställningen avslutas, räknas inte som avgångsvederlag.

Arbetsbefriad uppsägningstid

Arbetsbefriad uppsägningstid räknas som anställd tid och påverkar inte rätten till arbetslöshetsersättning.

Stanna-kvar-bonus och retentionsavtal

Stanna-kvar-bonus och retentionsavtal brukar tecknas mellan anställda och arbetsgivare om en verksamhet ska avvecklas. Syftet är att genom ekonomisk ersättning få de anställda att stanna kvar fram tills verksamheten avslutats.

Både ersättning som utgår som stanna-kvar-bonus och med retentionsavtal räknas vanligtvis som avgångsvederlag.

Bonusutbetalning

Bonus som du tjänat in eller som genererats under din anställningstid, men som utbetalas först efter att anställningen upphör, påverkar vanligtvis inte din rätt till arbetslöshetsersättning

Beräkning av tid med avgångsvederlag

Tid med avgångsvederlag kan beräknas på två sätt. Det som är mest fördelaktigt för dig kommer att väljas.

  • Att avgångsvederlaget delas med den senaste avtalade månadslönen.
  • Att avgångsvederlaget delas med den genomsnittliga månadslönen under den 12-månadersperiod som föregår anställningens upphörande.

Läs mer på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hemsida.

Arbete under tid med avgångsvederlag

Om du har arbetat eller fått föräldraförmån utbetalad från Försäkringskassan under tid med avgångsvederlag, kan vi sammanlägga lön/förmån med avgångsvederlaget vid beräkningen av den genomsnittliga inkomsten per dag.

Hjälpte den här sidan dig?