Hur nomineras och väljs ombud?

Inför ordinarie föreningsstämma ska det väljas 18 ombud och 6 suppleanter för dessa ombud.

Ledarnas akassa har en valkrets som omfattar samtliga medlemmar i akassan. Varje medlem får nominera fler än ett ombud. Medlemmar skickar förslagen via mejl. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 29 februari till stamma2024@ledarnasakassa.se

Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.

Den som sänder in nomineringen

  • ska vara medlem i akassan
  • uppge sitt namn och kontaktuppgifter 
  • ange sitt personnummer

Uppgifter som behövs om den nominerade

  • att den nominerade är medlem i akassan
  • namn
  • personnummer
  • branschförening eller yrke
  • telefonnummer och mejladress
  • att den nominerade accepterat nomineringen

Samtliga nominerade presenteras på akassans hemsida.

Valet av ombud och suppleanter genomförs på akassans hemsida senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet läggs ut på hemsidan senast åtta veckor innan valet. Varje medlem har en röst som kan läggas på en av de nominerade. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

De nominerade som fått flest röster utses till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster. Resultatet redovisas på akassans hemsida.