Foto: Rawpixel, Unsplash - bilden är beskuren

Stadgar för Ledarnas arbetslöshetskassa

Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 7 oktober 2020. 

§ 1 Ändamål och firma

Arbetslöshetskassan ska administrera och betala ut ersättning till medlemmar i Ledarnas arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Arbetslöshetskassans firma är Ledarnas arbetslöshetskassa.

§ 2 Verksamhetsområde och rätt till medlemskap

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde omfattar de i Sverige som innehar en chefsbefattning eller innehar en ledande funktion som anställd eller företagare.

Rätt till medlemskap tillkommer även den som är make, maka eller annan familjemedlem till medlem som leder eget företag och som arbetar i företaget.

§ 3 Säte

Arbetslöshetskassans styrelse har sitt säte i Stockholm. 

§ 4 Ansökan om och utbetalning av arbetslöshetsersättning

Ansökan om ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i lag, förordning och föreskrift.

Utbetalning av ersättning sker på sätt som arbetslöshetskassan bestämmer.

§ 5 Medlemsavgift

Fast avgift erläggs varje kalendermånad.

Arbetslöshetskassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.

En medlem vars medlemskap upphör vid annan tidpunkt än vid månadsskifte är skyldig att erlägga avgift för hel kalendermånad.

§ 6 Utträde på grund av bristande betalning

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till arbetslöshetskassan vid utgången av andra månaden i den period avgifter eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur arbetslöshetskassan efter den tiden.

Om särskilda skäl föreligger, kan arbetslöshetskassans styrelse besluta, att den som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap.

§ 7 Styrelse

Arbetslöshetskassans styrelse består av fem ledamöter. För dessa ska det finnas två suppleanter.

En av ledamöterna jämte suppleant för honom/henne utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för dem är två år räknat från den föreningsstämma valet äger rum till och med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval ska förrättas.

Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.

Ordningsföljden mellan de på föreningsstämman valda suppleanterna fastställs av föreningsstämman.

Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden ska närmast i tur stående suppleant inkallas och fungera som ledamot under återstående del av mandattiden.

Styrelsen kan besluta att tillsätta ett arbetsutskott (AU) inom sig.

§ 8 Revisor

Arbetslöshetskassan ska ha två revisorer, varav en ska vara auktoriserad. Den förtroendevalde revisorn och dennes suppleant utses på ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är två år räknat från den föreningsstämma valet äger rum till och med nästa ordinarie föreningsstämma.
Arbetslöshetskassans styrelse utser den auktoriserade revisorn och dennes suppleant efter genomförd upphandling.

§ 9 Val av ombud och suppleanter

Rätten för arbetslöshetskassans medlemmar att besluta i arbetslöshetskassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud.

Inför ordinarie föreningsstämma ska det väljas arton (18) ombud och sex (6) suppleanter för dessa ombud.

Ombud och suppleant ska vara medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa.

Val av ombud och suppleanter gäller för en tid av två år.

Val av ombud och suppleanter ska ske på det sätt som framgår av bilaga till dessa stadgar.

§ 10 Valberedning

Valberedningens uppdrag är att lämna förslag till ny styrelse.

Föreningsstämman utser en valberedning som ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen utser inom sig vem av de tre ledamöterna som ska vara sammankallande. Mandatperioden utgör tiden fram till nästa föreningsstämma. Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer.

Förslag till ny styrelse ska för att kunna beredas av valberedning vara kansliet tillhanda före februari månads utgång. Valberedningens förslag och inkomna nomineringar ska tillställas ombuden minst 14 dagar före föreningsstämman. Valberedningen ska i sitt förslag till föreningsstämman verka för att sammansättningen av ledamöter till styrelsen speglar medlemskåren.

Vid föreningsstämman kan förslag dessutom lämnas av ombud, styrelseledamot eller revisor.

Valberedningens arbete framgår vidare i ”Riktlinjer för valberedningen” som styrelsen upprättar.

§ 11 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast två veckor före föreningsstämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels via arbetslöshetskassans webbplats. I kallelsen ska anges de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Om förslag till ändring av arbetslöshetskassans stadgar ska behandlas på föreningsstämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen

§ 12 Föreningsstämma

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den

1 juli vartannat år på tid och plats som styrelsen beslutar.

Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om

  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
  3. Fastställande av budget för arbetslöshetskassan för de följande två verksamhetsåren.
  4. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen om sådant val ska förrättas enligt § 7.
  5. Val av valberedning för val av styrelse, förtroendevald revisor och suppleant för denne.
  6. Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem.

Beslut i ärende, som anges under punkt ett och två i föregående stycke, får ombud inte delta som under den tid beslutet avser fungerat som styrelseledamot eller revisor.

Motioner och förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit skriftligt till styrelsen före utgången av februari månad det år föreningsstämman ska hållas.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill så påfordrat. Sådan föreningsstämma ska utlysas av styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen påfordras av minst ¼ av ombuden.

Fullmaktsröstning är inte tillåten.

§ 13 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av arbetslöshetskassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i § 11.

Det åligger styrelsen att till föreningsstämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det.

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av minst ¾ av samtliga röstberättigade ombud.

Bilaga till stadgarna

Bestämmelser angående valordning för val av ombud och suppleanter till föreningsstämma i Ledarnas arbetslöshetskassa.

§ 1

Val av ombud och suppleanter ska genomföras i god tid innan ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för valda ombud och supp­leanter börjar vid ordinarie föreningsstämma och varar fram till nästa ordinarie förenings­stämma. Mandatet upphör om ombudet eller suppleanten utträder ur arbetslöshetskassan.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, äger rätt att förklara valresultatet ogiltigt om särskilda skäl föreligger.

§ 2

Ombud och suppleanter nomineras där samtliga medlemmar får lämna förslag till nya ombud och supp­leanter. Endast den som är medlem i Ledarnas arbetslöshet­skassa kan nomineras till ombud eller suppleant.

Nominerings­förfarandet ska pågå under minst fyra veckor och vara avslutat senast fyra veckor före valet.

Nomineringarna sker genom att medlemmarna skickar förslag till kansliet via  e-post.

Varje medlem får nominera upp till 24 ombud.

Samtliga nominerade ska presenteras på arbetslöshetskassans webbplats med namn, telefonnummer, mailadress och branschförening inom Ledarna eller yrkeskategori.

§ 3

Val av ombud och supp­leanter genomförs på arbetslöshetskassans webbplats senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till att delta i valet sker på arbetslöshetskassans webbplats senast åtta veckor innan valet.

Varje medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa har en röst som får läggas på en av de nominerade. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

§ 4

De nominerade som fått flest röster utses till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster. Vid lika röstetal avgörs resultatet genom lottning.

Resultatet av valet ska redovisas på arbetslöshetskassans webbplats.