Grundersättning - för dig som varit medlem i en
akassa kortare tid än tolv månader 

Det högsta beloppet som betalas ut i grundersättning är 510 kronor per ersättningsdag och kan tidigast betalas ut från den dag du fyller 20 år.

Som medlem har du rätt till grundersättning om du uppfyller arbetsvillkoret, oavsett hur länge du varit medlem i en akassa. För att få 365 kronor per ersättningsdag måste du ha arbetat heltid under den tolvmånadersperiod som föregår arbetslösheten. Du ska också stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Om du arbetat i mindre omfattning minskas ersättningen per dag proportionellt.

Heltidsarbete under 12 månader

Ger 510 kronor per dag

Halvtidsarbete under 12 månader

Ger 0,5 * 510= 255 kr per dag