Personuppgifter och din integritet

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt men också värna om skyddet för din personliga integritet behandlar Ledarnas arbetslöshetskassa dina personuppgifter i enlighet med gällande rätt.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Det gäller till exempel även foton och IP-adresser om dessa kan kopplas till fysiska personer. 

Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om vad det innebär för dig här.

Personuppgiftsansvarig

Ledarnas arbetslöshetskassa är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi behandlar. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person, till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter vid ansökan om medlemskap i Ledarnas a-kassa, när du är medlem och när du söker ersättning. Detta för att kunna identifiera dig som medlem och för att kunna bedöma din ersättningsrätt. Uppgifter behandlas eftersom de är nödvändiga för att kunna identifiera dig som medlem och utreda din ersättningsrätt.

Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter här (.pdf - nedladdningsbart dokument)

Informationsskyldighet mellan myndigheter

Ledarnas arbetslöshetskassa är lagstadgat skyldiga att vid förfrågan eller då uppgiftsskyldighet föreligger lämna uppgift om dig till några myndigheter. De myndigheter som vi lämnar information till är

  • Migrationsverket
  • Försäkringskassan
  • Pensionsmyndigheten
  • CSN
  • Arbetsförmedlingen
  • Kommuner
  • Skatteverket
  • Polisen – om frågan gäller bidragsbrott

För att garantera att a-kassan har korrekt adress till dig görs en samkörning med Svenskt personadressregister, SPAR. För att ge dig bästa service är det viktigt att du ändå alltid meddelar Ledarnas a-kassa eventuella förändringar.

För att kunna utbetala arbetslöshetsersättning måste vi lämna uppgifter om identitet och belopp till Swedbank.

Sekretess - lämna ut uppgifter

Ledarnas arbetslöshetskassa lämnar inte ut några uppgifter om dig till utomstående. Det är bara du själv som medlem som kan hämta ut uppgifter om dig själv.

Till exempel om en nära anhörig eller annan person ringer och vill veta uppgifter om en medlem kan vi inte lämna ut uppgifter. Om du vill att någon annan ska kunna ta del av dina uppgifter måste du skicka en fullmakt till oss där detta framgår.  Fullmakten ska då innehålla information om

  • Vem/vilka som får ringa eller på annat sätt kontakta oss
  • Vilka uppgifter som du bemyndigar personen att få ta del av

Rätt att begära ut egna personuppgifter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa genom ett registerutdrag. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Rätta personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Begäran ska ske skriftligen till oss.  Du hittar våra kontaktuppgifter här. 

Begära ut allmän handling

Du har rätt att ta del av arbetslöshetskassans allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen. Kontakta Ledarnas a-kassa och berätta vilken handling du vill ta del av. Arbetslöshetskassan prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den.

Får du avslag på din förfrågan om att få ut uppgifter kan du begära att vi fattar ett beslut. Beslutet kan sedan överklagas till förvaltningsrätten. Läs mer om överklagan här.

Kopior av allmänna handlingar är gratis upp till nio sidor. 

Tryckfrihetsförordningen.

Skicka dina frågor

Om du har frågor om Ledarnas A-kassa integritets- och dataskydd besvaras de av vårt Dataskyddsombud: Extern DPO Sverige AB. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Extern DPO Sverige AB
Box 565, 101 31 Stockholm
E-postadress: ledarnasakassa@externdpo.se

Hjälpte den här sidan dig?