Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Arbetslös - Här hittar du all viktig information för dig som blivit arbetslös!

Företagare

Vem är företagare?

Arbetslöshetskassan utgår ifrån tre kriterier vid bedömning av vem som är företagare. För att du ska betraktas som företagare ska du

  • bedriva sådan näringsverksamhet som avses i inkomstskattelagen (13 kap 1§ 1)
  • vara personligt verksam i rörelsen och
  • ha väsentligt inflytande över rörelsen

Alla tre kriterier ska föreligga för att den sökande ska betraktas som företagare. Finns du endast med i ett företag av formella skäl och inte deltar i verksamheten anses du inte vara företagare. Detta gäller även dig som har ett företag inregistrerat och inte haft någon verksamhet.

Läs mer

VD i aktiebolag

För att betraktas som företagare ska du bedriva näringsverksamhet, personligen utföra arbete i verksamheten och har eller har haft ett väsentligt inflytande över den. En person som endast är anställd VD (eller CEO eller MD) i ett aktiebolag utan att äga del i bolaget vare sig direkt eller indirekt är i normalfallet inte att betrakta som företagare. Detta trots att han eller hon i egenskap av att vara högsta operativa chef kan ha ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Det beror på att en sådan person inkomstskatterättsligt i första hand är att betrakta som anställd och inte som företagare. Av det följer att personen också kan ses som anställd i arbetslöshetsförsäkringen.


Arbetslös företagare

Du som är egen företagare kan ha rätt till arbetslöshetsersättning vid två tillfällen:

  • när du helt har upphört med den personliga verksamheten i företaget
  • vid tillfälligt uppehåll i verksamheten

Om du bedrivit egen verksamhet jämsides med heltidsanställning under minst 12 månader före det att du blir arbetslös kan den egna verksamheten eventuellt godkännas som en så kallad bisyssla. Läs mer om bisyssla här.

Läs mer

Uppehåll i verksamhet

En företagare som tillfälligt upphört att bedriva näringsverksamhet ska anses vara arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten.

Ett uppehåll i verksamheten innebär att det inte längre bedrivs någon verksamhet i företaget, men att företagets resurser inte avvecklas. Den begränsning som finns är att om näringsverksamheten återupptas av företagaren eller av en närstående person till denne, kan tillfälligt uppehåll göras tidigast fem år från det att näringsverksamheten åter tagits upp.

Vidare krävs att varken förvärv eller marknadsföring får förekomma. Företaget får inte ha en aktiv hemsida. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd 45 ersättningsdagar.

Anledning till att verksamheten upphör

Arbetslöshetskassan ska precis som för anställda pröva företagarens skäl vid en arbetslöshet. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd 45 ersättningsdagar.

Detta gäller även för dig som gör ett uppehåll i verksamheten. Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att företagaren inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas.

En fingervisning om vad arbetslöshetskassan menar med rimlig försörjning är en nettointäkt från företaget som överstiger fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2015 är fastställt till 44 500 kronor och för 2016 fastställt till 44 300 kronor. Utöver detta så gör arbetslöshetskassan en jämförelse mellan tidigare år rörelsen har bedrivits och en prognos över hur rörelsen antas kunna komma att utvecklas i framtiden.

Om du överlåter verksamheten men fortsätter att utföra arbete i eller ha ett väsentligt inflytande över verksamheten anses du fortfarande vara företagare.

Lagrum

34-37 §§ Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (extern länk)

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte